Privacyverklaring Imbema Holland B.V.

Imbema Holland B.V., en de hieraan gelieerde (dochter-)ondernemingen verwerken persoonsgegevens en maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Wij streven ernaar om binnen de grenzen van de wet zorgvuldig en veilig gebruik te maken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst zie je een samenvatting op hoofdlijnen. Als je meer gedetailleerde informatie wilt, kan je die vinden door te klikken op de link ‘meer details’.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heb je na het lezen van de privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring lees je hoe je dit kunt doen.

Wij raden je aan om ook onze aparte cookieverklaring door te lezen. In deze verklaring beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen we je nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze verklaring, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Helemaal onderaan in deze verklaring lees je wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen via e-mail.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten, inclusief de activiteiten die op onze websites plaatsvinden, van ondernemingen en handelsnamen van Imbema-Holland B.V, en de hieraan gelieerde (dochter-)ondernemingen.

Imbema Holland B.V. is gevestigd te Haarlem, 2031 CN aan de Nijverheidsweg 5-7.

Imbema Holland B.V. is "Verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de wet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, inclusief de verwerking van persoonsgegevens door:

 • Imbema B.V,
 • Imbema Asset Solutions B.V.
 • Imbema Belgium N.V.
 • Imbema Cleton B.V.
 • Imbema Controls B.V.
 • Imbema Denso B.V.
 • Imbema Denso N.V.
 • Imbema Rhiwa B.V.
 • Imbema Rhiwa N.V.
 • Imbema Surface Treatment B.V.
 • Imbema Surface Treatment N.V.
 • SBS Security Safety Products B.V.
 • Imbema Holland B.V.

Welke persoonsgegevens verzamelt Imbema?

Imbema verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld postadres en KvK-nummer)
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum je een bepaald product hebt aangekocht)
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of je jezelf hebt aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen)
 • Deelnamegedrag (bijvoorbeeld of je in het verleden hebt deelgenomen aan acties en beurzen en zo ja, aan welke)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Indien je overgaat tot aanschaf van een product via onze webshop, wordt je verzocht je betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen direct worden verzameld en verwerkt door een derde partij genaamd Mollie. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw betalingsgegevens in overstemming met de wet. Mollie heeft geen inzage in je betalingsgegevens en deze zullen dan ook niet door ons worden verzameld en/of verwerkt. Deze privacyverklaring is dus ook niet van toepassing op deze verwerking. Om meer informatie te krijgen over de wijze waarop Mollie je betalingsgegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op Mollie’s website.

De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van jou, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kan je onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die je verstrekt op het moment dat je een account aanmaakt en/of andere informatie die je invoert en verstrekt via onze website
 • Persoonsgegevens die je verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product of dienst, of hierin interesse vertoond.
 • Persoonsgegevens die je verstrekt als gevolg van jouw surfgedrag op onze website
 • Gegevens die je verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d.

Persoonsgegevens over anderen je rechtstreeks aan ons zijn verstrekt

Het kan voorkomen dat je de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van andere personen binnen jouw bedrijf. Wij attenderen je erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Imbema.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via social media websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Voor welke doeleinde verwerkt Imbema persoonsgegevens?

Imbema verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met jou afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Imbema zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen jou en Imbema.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Imbema in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Imbema.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van interne audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseert imbema de verwerking(en) van persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen. Imbema beroept zich op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van jouw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Imbema of jouw toestemming.

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor Imbema’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kan je meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van Imbema.

Toestemming. Wij mogen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. Je kan jouw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje "Kan je jouw toestemming later alsnog intrekken"? Lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Imbema bij de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Imbema en jou als klant, of voor de redelijke zakelijke belangen van Imbema zelf. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van Imbema te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-out regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kan je ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer je het niet langer op prijs stelt om communicatie van Imbema te ontvangen. Ook kan je natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via [email protected].

Aan wie verstrekt Imbema je persoonsgegevens?

Imbema kan je persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal Imbema je persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen je persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een postorderbedrijf dat door Imbema wordt ingeschakeld om het door jou aangeschafte product te bezorgen, of een organisatie die door Imbema wordt ingeschakeld om een onderhoudsservice te verzorgen.

Overig. Iedere derde partij voor welke wij je toestemming hebben ontvangen om jouw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Imbema nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Dit betekent dat je persoonsgegevens na een specifieke periode worden verwijderd.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Je persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens beheren?

Je hebt het recht de verzameling van jouw persoonsgegevens door Imbema in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kan je bij Imbema je volgende rechten inroepen: het recht op beperking van je persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder lees je waar en hoe je gebruikmaakt van deze rechten.

Indien je een eigen account bij Imbema hebt, dan hebt je inzage in een deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kan zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw accountgegevens.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen via [email protected].

Indien je geen eigen account hebt, kan je voor jouw recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de over je geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen via [email protected].

Voor de uitoefening van jouw recht op beperking van je persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens of bezwaar, kan je eveneens je verzoek richten aan [email protected].

Houd er rekening mee dat Imbema aanvullende informatie kan opvragen om je identiteit te verifiëren.

Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?

Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer je eerst toestemming hebt gegeven.

Je kunt de intrekking van je toestemming kenbaar maken via [email protected].

Kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Imbema. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Imbema niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met onze reactie.

Je kan jouw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als je geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Imbema is de verstrekking van je persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met je aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen persoonsgegevens op waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is.

Wanneer de verstrekking van je persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij je daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer je ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Wanneer je informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geef je daarmee toestemming aan Imbema om deze persoonsgegevens te verwerken.

Hoe zet imbema het gebruik van profiling in?

Imbema maakt gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Wij willen je graag benaderen op een persoonlijke en relevante wijze. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren wij persoonsgegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Daarbij maken wij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt.

Voor onze profileringsdoeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens.
 • Transactiegegevens.
 • Interactiegegevens; persoonsgegevens die volgen uit contact tussen Imbema en u. Bijvoorbeeld welke apps u gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties.
 • Gedragsgegevens; persoonsgegevens die Imbema verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website of doordat u een koppeling heeft gemaakt met een social media-account. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming.

Wanneer je liever geen op jou afgestemde marketing ontvangt, kun je dat doorgeven via [email protected].

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023 en geldig per 25 september 2018.